Waar vandaan: Disclaimer SeniorenNet

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

Door het bezoeken van de website SENIORENNET.BE verklaart de gebruiker zich stilzwijgend akkoord met onderstaande gebruiksvoorwaarden.
Deze gebruiksvoorwaarden gelden voor de gehele website SENIORENNET.BE en aanverwanten; inclusief alle onderdelen/rubrieken/.... en inclusief nevenwebsites, projecten en mirrorsites beheerd door SENIORENNET.

ARTIKEL 2: INFORMATIE

Onder de term "informatie" wordt hiernavolgend verstaan: Alle mogelijke gegevens, kennis en informatie, verstrekt op elke wijze en onder elke vorm, met inbegrip van afbeeldingen, grafische elementen, figuren, foto's, producten, diensten, lay-out, software, bestanden, muziek, programma's, software, broncodes, programmacodes, geluid, foto's, video, teksten, links, animaties, titels, omschrijvingen, binaire informatie, scripts, data, tekeningen, modellen, logo's, namen, merknamen, persoonsgegevens, bedrijfsgegevens, beelden, PDF-bestanden, MP3-bestanden, TXT-bestanden, DOC-bestanden, HTML-bestanden, PHP-bestanden, GIF-bestanden, JPEG-bestanden, PNG-bestanden, BMP-bestanden, SWF-bestanden, FLA-bestanden, CSS-bestanden, JS-bestanden, PPT-bestanden, PPS-bestanden, TIF-bestanden, XLS-bestanden, CSV-bestanden, XML-bestanden, RSS-bestanden, DOT-bestanden, RTF-bestanden, XLT-bestanden, EXE-bestanden, DLL-bestanden, WAV-bestanden, MPEG-bestanden, ZIP-bestanden, .... Deze omschrijving is niet limitatief en omvat eveneens alle mogelijke andere items.

ARTIKEL 3: NEUTRALITEIT EN ONAFHANKELIJKHEID

Alle informatie die SENIORENNET.BE op haar website heeft staan is geheel politiek en commercieel onafhankelijk, inclusief maar niet limitatief tot alle handelingen die SENIORENNET.BE doet (zoals onder andere verwijderingen van zoekertjes, berichten op forum,...). Ook voor het selecteren van medewerkers is politiek en commerciële onafhankelijkheid vereist.
SENIORENNET.BE blijft op alle vlakken en ten alle tijden volledig neutraal en onafhankelijk van onder andere maar niet limitatief tot eender welk bedrijf, organisatie, onderneming, persoon, opleiding, functie, politieke strekking, huidskleur, cultuur, afkomst, nationale of etnische afstamming, taal, geslacht, intelligentie, leeftijd, geloof, godsdienst, seksuele geaardheid, fortuin, levensbeschouwing, gezondheidstoestand, handicap, fysieke eigenschap, burgerlijke staat.
SENIORENNET.BE tracht om eender welke discriminatie in de ruimste zin van het woord op eender welk vlak ten alle tijden te vermijden in al haar informatie en handelingen.

ARTIKEL 4: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

* Alle informatie verstrekt op SENIORENNET.BE met inbegrip maar niet limitatief tot de merken, logo's, tekeningen, foto's, data, teksten, beelden e.d. wordt gedekt door alle mogelijke intellectuele eigendomsrechten (zoals auteursrechten, tekeningen en modellen, het recht op databases,...), Copyright © 2001-2019 SENIORENNET , http://www.SeniorenNet.be. Alle rechten voorbehouden.

* De gebruikers van de website SENIORENNET.BE erkennen en aanvaarden dat alle informatie de exclusieve eigendom is en blijft van
SENIORENNET en zijn respectievelijke content providers.

* De verdeling, verkoop, reproduktie, publicatie, bewerking, aanpassing, vertaling of gebruik voor commerciële doeleinden van alle
mogelijke informatie, noch digitaal, op papier of op enige andere wijze, is strikt verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van www.SeniorenNet.be.

* Sommige namen, tekens, merken of logo's die op de website SENIORENNET.BE of de sites van zijn content providers voorkomen zijn
geregistreerde en aldus beschermde handelsmerken.

* De naam "SENIORENNET" en het SENIORENNET logo zijn officieel geregistreerd en aldus een beschermd trademark van SENIORENNET (merk nr 1101983 en 792768).

ARTIKEL 5: GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Het gebruik van SENIORENNET.BE blijft beperkt tot persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Het gebruik van SENIORENNET.BE is een privilege, geen recht.

Elke commercialisatie van de verstrekte informatie, in welke vorm ook, is strikt verboden.
Elk gebruik van de verstrekte informatie voor ander dan puur persoonlijk gebruik, in welke vorm ook, is strik verboden zonder duidelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van SENIORENNET.BE;

ARTIKEL 6: BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De inhoud en informatie van de site met inbegrip van links kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, verwijderd of aangevuld worden.

SENIORENNET.BE tracht alle informatie zo betrouwbaar mogelijk te maken, en probeert zijn bronnen zo goed mogelijk na te kijken, evenals de gegevens zo veel als mogelijk up-to-date te houden.
SENIORENNET.BE probeert alle diensten/rubrieken foutloos, snel en gebruiksvriendelijk te laten werken.
SENIORENNET.BE tracht alle informatie geheel politiek en commercieel onafhankelijk te maken.
SENIORENNET.BE tracht alle informatie geheel zonder eender welke vorm van discriminatie in de ruimste zin van de betekenis te maken.

Ondanks al onze zorg kan SENIORENNET.BE niet aansprakelijk gesteld worden voor onder meer:

 • de juistheid, de correctheid, de volledigheid of de geschiktheid van de informatie of diensten aan de gebruikers ter beschikking gesteld op SENIORENNET.BE , ook niet als dit ernstige gevolgen heeft, ook niet als men ondertussen op de hoogte is gebracht;
 • de goede uitkomst van eventuele tips, informatie en/of raad gegeven door SENIORENNET.BE of van haar content providers;
 • de eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn, zou voortvloeien uit
  of verband zou houden met het gebruik van de website SENIORENNET.BE of de onmogelijkheid deze te gebruiken. In het bijzonder kan SENIORENNET niet aansprakelijk gesteld worden voor schade geleden ten gevolge van een verlies van gebruik of van gegevens die bekomen werden via SENIORENNET.BE of haar content providers;
 • de storingen, fouten, veiligheid, defecten, vertraginen of onderbrekingen in de electronische publicaties / rubrieken / diensten van SENIORENNET.BE en in deze van haar content providers;
 • de correcte en/of goede werking, (on)beschikbaarheid of foutloosheid van de interactieve rubrieken alsook het terug uit dienst nemen van rubrieken of diensten of het verwijderen van bepaalde functies
 • het verloren gaan van informatie of beschadiging van gegevens toegevoegd door SENIORENNET.BE, haar content providers of door haar bezoekers
 • het doen en laten van haar bezoekers; inclusief maar niet limitatief tot de informatie, tips, adviezen, raad of handelingen geboden door haar bezoekers;
 • enige vorm van schde die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website
 • de inbreuken gepleegd door derden via de diensten en/of informatie aangeboden op SENIORENNET.BE of haar content providers.
 • de bereikbaarheid, snelheid, niet beschikbaar zijn, en uptime van SENIORENNET.BE

Voornoemde opsomming is niet limitatief en strekt zich uit tot alle mogelijke aansprakelijkheden waartoe SENIORENNET.BE kan gehouden worden, al dan niet vermeld in deze disclaimer.

SENIORENNET.BE is nooit aansprakelijk voor door haar verrichtte handelingen dan wel het nalaten om handelingen te verrichten.

SENIORENNET.BE verwerpt elke schadevergoeding van welke aard dan ook met betrekking tot maar niet limitatief tot deze gebruiksvoorwaarden, het niet nakomen van bereikbaarheid, juistheid, correctheid, volledigheid, geschiktheid, veiligheid, foutloosheid of snelheid,... SENIORENNET.BE kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, vn apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker of in verband met de gebruiker zelf.

Indien u niet akkoord bent met de onderhavige gebruiksvoorwaarden, bestaat u enige verhaalsrecht erin de website SENIORENNET.BE niet te gebruiken.

ARTIKEL 7: HYPERLINKS

SENIORENNET.BE biedt ter bevordering van het gemak, gebruiksvriendelijkheid, volledigheid of om eender welke andere reden aan haar gebruikers hyperlinks aan dewelke beheerd worden door derden, die verwijzen naar haar partners of die onrechtstreeks verwijzen naar een website.

SENIORENNET.BE verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites. SENIORENNET.BE kan niet aansprakelijk gesteld worden noch voor de inhoud, noch voor de beschikbaarheid, noch voor de schade die uit het gebruik hiervan kan voortvloeien, noch voor de kenmerken ervan of enige andere vorm van schade. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

 

ARTIKEL 8: ONGEOORLOOFD OF VERBODEN GEBRUIK

Door gebruik te maken van de website SENIORENNET.BE verbindt de gebruiker zich ertoe onder geen enkel beding gebruik te maken van deze site voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. Zo verbindt de gebruiker zich ertoe onder meer:

 • alle intellectuele rechten, zowel deze van SENIORENNET.BE als deze van derden, te respecteren;
 • alle rechten van de mens te respecteren, in het bijzonder het recht op een privé-leven;
 • zich te onthouden van het doorsturen, ingeven, up- of downloaden van informatie :
  • die onwettig, schadelijk, obsceen, seksistisch, beledigend, denigrerend, bedreigend, vulgair, smadellijk, hatelijk, lasterlijk, onbetamelijk, onterend of om een andere reden verwerpelijk is;
  • die racistisch of discriminerend is in de meest ruime zin;
  • dat van xenofobe, revisionistische, racistische aard is of dat aanzet tot deze zaken
  • die schade kan berokkenen aan SeniorenNet, haar medewerkers, vrijwilligers, leden, personeelsleden, bezoekers of haar partners is de meest ruime zin
  • dat pornografisch is van aard, inclusief maar niet limitatief tot kinderpornografie
  • dat aanzet tot het uitoefenen van illegale activiteiten, aanzet tot fysieke, psychologische of andere verwondingen ten opzichte van eender welke groep, individuen of dieren. Dit is inclusief maar niet limitatief tot bommen, granaten, wapens, dierenmishandeling
  • van andere gebruikers of mensen zonder hun toestemming of het publiceren van gegevens van derden zonder hun toestemming zoals, maar niet limitatief tot, geheime informatie, privé informatie, zeer persoonlijke informatie, enz. dat mogelijk schade kan berokkenen van welke aard dan ook aan wie dan ook;
  • dat niet illegaal is maar die wel nadelig kan zijn of schade kan berokkenen van welke aard dan ook aan bepaalde personen, bedrijven, instanties, landen, regeringen of organisaties;
 • geen niet-toegelaten reclame of publiciteit te maken, inclusief maar niet limitatief tot spam, kettingbrieven, ongewenste e-mails, ongewenste berichten, enz.;
 • geen bestanden behelpt met virussen, corrupte bestanden of gelijk welke andere software of programma's in staat de werking van een andere computer te schaden, te uploaden of door te sturen via de website;
 • geen ongevraagde berichten te verzenden of te posten;
 • In de meest algemene zin niets te doen dat in tegenspraak is met de goede zeden en de openbare orde, de geldende wetten en reglementeringen in onder andere maar niet limitatief het land waar de gebruiker woont en het land waar SeniorenNet gevestigd is, de lokale, nationale, internationale regels en wetten.
 • geen informatie of gedeelten hiervan van de website te gebruiken, publiceren, citeren, door te sturen, verwerken op een andere website of in eender welke andere media zonder voorafgaande toestemming van SENIORENNET
 • zich te onthouden van het kraken, beschadigen of hacken van het systeem van SENIORENNET.BE of van ieder ander systeem toegankelijk via het internet;
 • geen lokale, nationale of internationale wetten te schenden.

SENIORENNET.BE heeft het recht zaken van de website te verwijderen die door de gebruiker zijn ingegeven (zoals bvb. zoekertjes, forumberichten, visitekaartjes,...) zonder voorafgaande kennisgeving en om gelijk welke reden indien dit voor SENIORENNET.BE wordt aangenomen als ongeoorloofd of verboden gebruik.
Als gebruiker blijft u echter verantwoordelijk voor uw eigen doen en laten op SENIORENNET.BE en de mogelijk toegevoegde informatie, zelfs indien SENIORENNET.BE de informatie reeds verwijderd heeft.

ARTIKEL 9: VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER
De bezoeker, gebruiker, van de website SENIORENNET.BE is zelf verantwoordelijk voor alle informatie die hij of zij plaatst op SENIORENNET.BE; zonder tijdsbeperking.
Indien de informatie illegaal is, intellectuele rechten schendt, een nationale of interantionale wet schendt, onwettig, schadelijk, obsceen, seksistisch, discriminerend... (deze opsomming is niet limitatief), zal niet SENIORENNET.BE maar wel de gebruiker hiervoor onder andere juridisch en financieel moeten instaan en wordt SENIORENNET.BE voor eender welke plichten (inclusief juridische, financiële maar ook eender welke andere) worden vrijgesteld.

ARTIKEL 10: TOELATING TOT GEBRUIK
Indien u als bezoeker (gebruiker) van de website SENIORENNET.BE informatie toevoegt op de website, heeft SENIORENNET.BE het recht om deze informatie te publiceren, vertalen, wijzigen, gebruiken, verwijderen, aan te passen,... en dit in digitale vorm, op papier, gesproken, video, of onder eender welke vorm dan ook zonder dat de gebruiker hiervoor enige rechten kan voor opeisen, ook geen financiële en zonder hiervoor de gebruiker hiervan te waarschuwen of mee te delen. Voorgaande opsomming is niet limitatief. SENIORENNET.BE krijgt de volledige rechten over de informatie. Als gebruiker (bezoeker) die de informatie toegevoegd heeft blijft u echter wel zelf ten allen tijde geheel verantwoordelijk voor de informatie, zoals aangegeven in artikel 8 "verantwoordelijkheid van de gebruiker".

ARTIKEL 11: BEPERKING VAN DE TOEGANG

SENIORENNET.BE behoudt zich het recht voor iedere gebruiker de toegang te weigeren tot het geheel of een deel van deze website en/of beperkte rechten te geven, en van de gelinkte SENIORENNET.BE -sites eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, om gelijk welke reden en dit voor gelijk welke periode, zowel kort als "voor altijd". SENIORENNET.BE is niet verplicht deze beslissing mee te delen of de reden hiervan op te geven.
Er is geen communicatie over eender welke beslissing die SENIORENNET.BE uitvoert of heeft uitgevoerd in het verleden. U bent verplicht aan deze beslissing zich te houden en het is verboden en illegaal om op welke wijze dan ook toch terug de vorige rechten of toegang te verkrijgen die u ontzegd is geworden.

ARTIKEL 12: WIJZIGING VAN DE ONDERHAVIGE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN

SENIORENNET.BE behoudt het recht voor de voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen krachtens dewelke deze website u wordt aangeboden, te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing. U heeft daarom als gebruiker de plicht om bij elk bezoek aan de site de algemene gebruiksvoorwaarden na te lezen.

ARTIKEL 13: CONTACT

U kan ons contacteren via http://www.seniorennet.be/contact
Telefoonnummer, faxnummer of GSM op aanvraag (via bovenstaande gegevens).

ARTIKEL 14: PRIVACY

SENIORENNET.BE hecht veel belang aan het onderhouden van een vertrouwelijke band tussen de gebruikers en SENIORENNET.BE zelf. Daarom is SENIORENNET.BE conform aan de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer met betrekking tot de automatische registratie van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998.
Eveneens respecteert SENIORENNET de principes van het Europees Dataverdrag van 28 januari 1981.

SENIORENNET.BE verzamelt gegevens van haar gebruikers voor de volgende doeleinden:

* bij ongeoorloofd gebruik heeft SENIORENNET.BE het recht om de verzamelde gegevens door te geven aan de bevoegde instanties voor het neerleggen van een klacht tegen de gebruiker.

* het gebruik van 'cookies': miniscule stukjes informatie die in de browser van uw PC worden opgeslagen. Deze kunnen enkel gelezen worden door diegene die de cookies heeft aangemaakt. SENIORENNET.BE kan eventueel gebruik maken van deze cookies, bijvoorbeeld voor het gebruik van de site eenvoudiger te maken of voor administratieve doeleinden. U kan de aanmaak van dergelijke cookies verhinderen door een gepaste configuratie van uw computer. Verdere instructies vindt u ook op de help-functie van uw browser en bij "Help" op SENIORENNET.BE ;

* het bezorgen van de nieuwsbrief van SENIORENNET.BE ;

* promotionele acties en marketing: aanbieden van informatie omtrent producten en diensten. De gebruiker behoudt evenwel te allen tijde
een kosteloos recht zich te verzetten tegen het gebruik van zijn/haar persoonlijke gegevens voor marketing-doeleinden via e-mail gericht aan of ;

* de eventuele verwezenlijking van marktstudies;

* extern gebruik van de gegevens: SENIORENNET.BE kan de persoonlijke gegevens van zijn gebruikers doorgeven of doorverkopen aan derden. Deze derden worden door SENIORENNET.BE zorgvuldig uitgekozen. Iedere gebruiker behoudt het recht deze dienst te weigeren door het volgen van de instructies die SENIORENNET.BE u zal bezorgen;

* de verzameling van gegevens voor interne zaken: beheer van de website SENIORENNET.BE , profielanalyse van de gebruikers van
SENIORENNET.BE voor een betere afstemming van de website SENIORENNET.BE op haar bezoekers;

SENIORENNET.BE kan tijdens het bezoek aan de site gegevens van niet-persoonlijke aard zoals het browsertype, het IP-adres, het platform, enz. opslaan.

SENIORENNET.BE verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens en niet persoonsgegevens te waarborgen maar kan niet verantwoordelijk worden gesteld en er kan geen enkele vorm van aansprakelijkheid en/of enige vorm van schadevergoeding worden gevraagd indien dit zou mislukken.

Elke gebruiker waarvan SENIORENNET over de persoonlijke gegevens beschikt kan zich, mits bewijs van zijn identiteit (d.m.v. een kopie van de identiteitskaart) en een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag, zich richten tot SENIORENNET, Puihoek 36 te 2180 Ekeren (Antwerpen) voor een schriftelijke mededeling van zijn/haar persoonsgegevens, alsmede de wijziging van onvolledige of incorrecte gegevens bekomen. Conform de wet geschiedt de mededeling van de opgevraagde persoonsgegevens binnen de 45 dagen.

Voor meer algemene informatie kan u ook steeds terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het Ministerie van Justitie, Waterloolaan 115 te 1000 Brussel. (02-542.72.30) (www.privacy.fgov.be)

SENIORENNET.BE behoudt zich het recht deze privacyverklaring ten allen tijde aan te passen. Deze wijzigingen zullen kenbaar worden gemaakt door middel van melding op SENIORENNET.BE .

 

ARTIKEL 15: CIM - Metriweb

Waarschuwing : Telkens U een site bezoekt met dit logo metriweb®, verzamelt het CIM, het Centrum voor Informatie over de Media, met behulp van een cookie, informatie via de pagina's die U raadpleegt (aantal page requests, visits, visitor, ...). Die informatie wordt verzameld voor puur statistische doelstellingen en laat in geen geval toe U te identificeren. Voor meer informatie en om up-to-date resultaten van deze studie te consulteren, klik op het CIMlogo of ga naar http://www.cim.be.

ARTIKEL 16: UITBREIDING
Het is mogelijk dat op bepaalde onderdelen van de website SENIORENNET.BE bijkomende voorwaarden worden gesteld. Deze voorwaarden (de disclaimer die u dus nu leest) gelden voor heel de website SENIORENNET.BE plus de eventueel bijkomende voorwaarden waaraan u zich ook akkoord met verklaard door gebruik van die bepaalde onderdelen. Indien er wedstrijden worden georganiseerd telt deze disclaimer plus het wedstrijdregelement ook mee.

ARTIKEL 17: SLOTBEPALING

De onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden worden geregeld door de wetten van België. U erkent hierbij dat elk geschil dat voortvloeit of verband houdt met het gebruik van deze site of één van de gelinkte sites, wordt voorgelegd aan de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen (België).


E-mail deze pagina | Afdrukken | In favorieten opslaan Bookmark | Share/Bookmark

Rechercher Canal50